Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní

Informace » Historie školy

obrázky našich dětí
obrázky našich dětí
PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÉ ŠKOLY NA ZLÍCHOVĚ
založil Josef Novák, první řídící učitel dne 5. 3. 1873


Zde se můžete začíst do výňatků z originálních rukopisů kronik zlíchovské školy, které se pečlivě a detailně zapisují jejími řediteli po více než 135 let. Vývoj naší školy jsme se pokusili zachytit v celém spektru historického a politického dění. Veškeré dějinné události, které byly zaznamenány měly totiž obrovský vliv na rozkvět ale i úpadek výchovy a vzdělávání nejen zdejšího žactva.

Rozhodli jsme se rozčlenit kroniku podle doby působení řídících učitelů, později pak ředitelů škol na zlíchovské škole, protože právě ti měli největší zásluhy na jejím rozvoji a dnešní podobě.

1873 - 1875 Založení školy v Zlíchově (K. Scholz, T. Holeček)
1875 - 1904 Josef NOVÁK
1904 - 1923 Jindřich POKORNÝ
1923 - 1935 Jan FON
1935 - 1941 Bohumil PACOVSKÝ
1941 - 1953 Josef KORNITZER
1953 - 1955 Zdenka ČECHOVÁ-JELÍNKOVÁ
1955 - 1956 Zdenka HELLEROVÁ
1961 - 1965 Dobromila LACIAKOVÁ
1965 - 1970 Karel BEDNÁŘ
1970 - 1977 Vlasta PROCHÁZKOVÁ
1977 - 1990 Květa ZELENKOVÁ
od roku 1990 Helena HAINOVÁ


Založení školy v Zlíchově
Školní budova v Zlíchově čísl. 6 byla již za panování císaře Ferdinanda III. vystavěna a sloužívala až do panování císaře Josefa II. za letohrádek Jezuitům. Po zrušení kláštěrů a jiných podobných budov, bylo i toto letní sídlo zrušeno a přišlo co dar v majetek obce Pražské.
Jelikož ale musela školní mládež Zlíchovská až na Smíchov do školy choditi, darovala obec Pražská tento zrušený letohrádek zdejší obci pouze k účelům školním a zároveň 850 metrů čtverečných pozemků okolo této budovy se nacházejících k stálému užívání pro každého zde působícího učitele.

Krištof Scholz 1788 až 1846
Prvním učitelem při zdejší škole ustanoven byl roku 1788 Krištof Scholz. Ten samý se narodil v Praze dne 17.12. 1769 a byl učitelem až do roku 1846; načež toho samého roku zemřel a na zdejším hřbitově pohřben jest.

Tomáš Holeček
1832 až 1846 výpomocný,
1846 – 1872 skutečný učitel

Ještě za živobytí předešlého od roku 1832 vypomáhal při vyučování jeho zeť Tomáš Holeček, který teprve po smrti svého tchána 1846 stal se skutečným druhým učitelem zdejší školy.
Tomáš Holeček, narodil se dne 20.12. 1809 ve Velké Chuchli a učil se po svém vystoupení ze školy řemeslu krejčovskému v Praze. V roce 1872 byl pro svou hluchotu od veleslavné c.k. zem. škol. rady dán na stálý odpočinek. Nedlouho na to dne 3.4. 1873 na zapálení plic zemřel a na zdejším hřbitově pohřben jest.

Veleslavná c.k. zemská školní rada a slavná c.k. okresní školní rada od 1.10. 1869
Dnem 1. října 1869 přešly veškeré školy pod zprávu státní a pod dohlídku slavné c.k. okresní školní rady. Veleslavná c.k. zemská školní rada ustanovuje definitivně veškeré síly učitelské při školách působících dle návrhu slavné c.k. okres. Školní rady a zároveň ustanovuje též služné těm samým dle čtyř tříd.
Slavná c.k. okresní školní rada vypisuje konkursy na uprázdněná místa učitelská.

1. Předsedové slavné c.k. okresní školní rady
Blahorodý pán J. Miller 1869 až 1870
Blahorodý pán Karásek 1870 až 1872
Blahorodý pán J. Bohdanecký od 1872 až 1881
Blahorodý pán Hermann od 1881 až 1888

2. Inspektoři slavné c.k. okresní školní rady
Blahorodý pan Vác. Faltys od 1869 až 1.9. 1872
Blahorodý pán J. Pilař od 1.9. 1872 do 31. srpna 1884

Pan inspektor Josef Pilař se všemožně stará o zvelebování a o rozšíření školství okresu Smíchovského, za čež též i zlatý záslužní kříž s korunou obdržel. Jemu budiž čest i chvála nehynoucí. /Novák/.

Josef Novák, první řídící učitel
Od 1.9. 1872 až 10.1. 1874 zat. učitel
Od 10.1. 1874 až 10.1. 1875 def. učitel
Od 10.1. 1875 až 1.1. 1878 zat. říd. učitel
Od 1.1. 1878 definitivní říd. učitel

Josef Novák třetí učitel a první řídící učitel v Zlíchově, narodil se dne 8.3. 1842 v Líšnici okres Zbraslavský. Navštěvoval od roku 1851 až 1856 hlavní pak od 1856 do 1859 reálné školy u sv. Jakuba na Starém Městě. Od 1859 až 1861 byl na německém c.k. ústavě učitelském, kdež obdržel vysvědčení spůsobilosti učitelské pro obecné školy německé.
Dne 20. října 1873 nechal se přezkoušeti pro školy české před pražskou c.k. zkušební komisí a obdržel vysvědčení spůsobilosti učitelské pro obecné školy stupně druhého.

Dřívější služba:
a.Od 15.9. 1861 až do 24.10 1863 byl def. podučitelem v Novém Kmíně, okresu Příbramského.
b.Od 24.10. 1863 až do 31.8. 1872 defi. podučitelem v Slapech, okr. Smíchovského.
c.Od 1. září 1872 byl slavnou c.k. okres. škol. radou ustanoven zat. učitelem při jednotřídní škole zdejší vynesením ze dne 12. srpna 1872 číslo 1831.
d.Dne 10. ledna 1874 byl veleslavnou c.k. zem. škol. radou číslo 22579 potvrzen za def. učitele.
e.Od 10. ledna 1875 číslo 307 byl veleslavnou c.k. zem. škol. radou ustanoven říd. učitelem.
f.Konečně byl vynesením veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 1. ledna 1878 číslo 28133 za definitivního řídícího učitele potvrzen.

Rozšíření školy v Zlíchově
V zasedání veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 14. dubna 1874 byla zdejší jednotřídní škola v druhou třídu rozšířena a 1. září 1874 počalo se již ve dvou třídách najatých v budově číslo 42 / p.Dr. Grabovi náležející / vyučovati.

Helena Voňorková
Výpomocná podučitelka od 1.9.1874 do 30.9. 1875
Helena Voňorková, narozená dne 20.1. 1855 v Krakově /Halič/. Navštěvovala v roce 1872/3 až 1873/4 ústav ku vzdělávání učitelek v Praze a obdržela vysvědčení pro dětské zahrádky.

František Kašpar
Od 1.10. 1875 až 28.2.1877 def. podučitel
František Kašpar, narozen dne 10.9. 1851 v Lomnici u Třeboně. Studoval gymnasium v Jindřichově Hradci a po odbyté maturitní zkoušce byl od 1.9. 1874 až 30.9. 1875 výpom. Podučitelem v Slapech. Po odbyté zkoušce dospělosti učitelské v Soběslavy def. podučitelem zde.

Sv. biřmování 14.10. 1875
Dne 14. října 1875 uděloval vzdejšímu chrámu Páně Jeho Eminenci pan Kardinál kníže ze Švarcenbergů svátost sv. biřmování odpoledne. Hned na to byla držená zkouška z náboženství v školní budově šíslo 42 za přítomnosti mnoho duchovních hodnostářů a c.k. pana předsedy okresní školní rady J. Bohdaneckého.

František Fischer
Výpomocný podučitel od 1.3. 1877 do 5.12. 1879,
Definitivní učitel ze dne 5.12. 1879 čís. 28078 z.š.r
František Fischer narozen dne 14.2. 1854 v Litomyšli. Studoval vyšší reálné školy tu též a po odbyté maturitní zkoušce navštěvoval po tři léta český ústav technický a sice v oboru matematickém. V měsíci říjnu 1879 odbýval zkoušku spůsobilosti učitelské a obdržel vysvědčení pro obecné školy stupně druhého, načež byl při zdejší obecné škole veleslavnou c.k. zemskou školní radou ze dne 5. prosince 1879 číslo 28078 za druhého učitele definitivně ustanoven.

Rozšíření zdejší dvoutřídní školy 1.3. 1878
Dnem 1. března 1878 byla zdejší dvoutřídní škola opět v jednu třídu rozšířena a sice vynesením veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 22. února 1878 číslo 959 a hned se také počalo od 1.3. 1878 ve třech třídách vyučovati v najaté školní budově číslo 42.

Emanuel Pelikán
Výpomocný učitel od 1.3. 1878 do 6.3. 1879
Od 6.3. 1879 def. podučitel č.46 z.š.r. až do 24.9. 1883
Emanuel Pelikán narozen dne 11.12. 1849 v Sudoměřicích, bývalého kraje Táborského. Studoval vyšší reálné gymnasium v Táboře a po odbyté zkoušce maturitní poslouchal filosofická studia v oboru matematickém na vysokých školách v Praze. Působil co výpomocná síla učitelská na školách obecných v Holešovicích, okresu Karlínského a pak v Hostivici, okresu Smíchovského.
Po odbyté zkoušce spůsobilosti učitelské byla ustanoven za definitivního podučitele při zdejší trojtřídní škole 6.3. 1979.

Ženské ruční práce
14.listopadu 1878 bylo na zdejší škole povoleno vyučování ženské ruční práce o dvou oddělení, v každém tři hodiny týdně počínajíc 1. lednem 1880

Bedřiška Schulzová – první industriální učitelka od 1. ledna 1880

Rozšíření obecné školy zdejší v IV. Třídu
Vynesením veleslavné c.k. zem. školní rady ze dne 5.10. 1882 číslo 9586 byla zdejší trojtřídní škola opět o jednu třídu rozšířena a to počátkem 1. ledna 1883 má se již ve čtyřech třídách vyučovati.
Dnem 2. ledna 1883 počalo se dle nařízení vyučovati ve čtyřech třídách a sice tak, že se druhá třída rozdělila na paralelky pro žáky A a žákyně B.

1883 Podělování chudé školní mládeže zdejší obecné školy
Dne 24. dubna 1883 chudá školní mládež zdejší byla podělována a to sice dva žáci a dvě žákyně úplným oblekem a to z úroků nadace Arcivévodkyně Gizely, kdežto z úroků nadace Bergerové byly pro 80 žáků a žákyň nakoupeny rozlíčné učební pomůcky, které též při této příležitosti mezi žactvo rozdány byly.
Zároveň byly přítomným údům místní školní rady a obecního výboru k nahlédnutí předloženy plán a jiné výkresy pro novou školní budovu.

1883 Definitivní ustanovení místa pro novou školní budovu na Zlíchově.
Dne 23. září 1883 odbývala se komisí za přítomnosti c.k. okresního komisaře p. Neuholda , c.k. okresního školního inspektora p. J. Pilaře, c.k. okresního lékaře p. Slavíka, c.k. silničního inžiníra a inžiníra od dráhy buštěhradské – dále členů místní školní rady p.p.:
Med. Dr. Graba co předsedy, důst. Faráře J. Šneka, řídícího učitele Jos. Nováka, Jana Dědka a Frant. Tomka co obecního radního- která definitivně ustanovila místo pro vystavení nové školní budovy a to na pozemku naležejícímu p. Frant. Tomkovi.

1883 Položení základního kamene k nové školní budově
Základní kámen k nové školní budově byl položen dne 22. října 1883 beze vší slavnosti.

1884 Vložení závěrečného kamene a vysvěcení nové školní budovy na Zlíchově
Závěrečný kámen k této nové školní budově byl vložen dne 31. srpna 1884 a ta sama od veledůstojného p. P.Josefa Kočího, sídelního kanovníka a vikáře na Vyšehradě vysvěcena za asistenci důstojných pp.P.FrantiškaTränklera, faráře a čestného kanovníka na Zbraslavi místního faráře p. P. Josefa Šnepa. – Za panování J.V. císaře a krále našeho Františka Josefa I. a J.V. císařovny Alžběty – J.J. Cís. Výs. korunních manželů Rudolfa a Štefanie – za minist. Presidenta J. Esch. Hraběte Taffého – J.Esch. ministra vyučování barona Conrada z Eybesfeld - J.Em. kardinála arcibiskupa knížete Bedřicha ze Švancenberku.
Dále dr. Alfred z Kraus, p.J.Herrmann, p. J. Matějček, Med. Dr. Jakub Gráb, p. Engelbert Engelthalet.
Podle plánů architekta p. Al. Elhemckého byla stavna tato svěřená p. Františku Rostočilovi, staviteli z Holešovic za vydraženou cenu 20 895 zlo.

1884 Otevření páté třídy při zdejší obecné škole
Den 1. září 1884 jest velmi památným pro zdejší obecné školství, anto v tento den počalo první vyučování v nové a nádherné školní budově a sice v čtyřech třídách. Předtím vyučovalo se do roku 1873 ve staré školní budově číslo 6 – na to pak v najatém domě číslo 42, kde mimo tříd bylo ještě 21 jiných nájemníků a to školnímu prospěchu velmi vadilo.
Od 1. ledna 1885 bylo povoleno při zdejší čtyřtřídní obecné škole otevříti třídu pátou.

1887 Rozšíření zdejší obecné školy o pobočku při V. třídě
30.10. 1887 schválila veleslavná c.k. zemská školní rada by pobočka pro dívky při páté třídě zdejší obecné školy byla otevřená, za kteroužto příčinou bylo místo učitelky při zdejší obecné škole systemisováno.

5. listopad 1904 – řídící učitel Josef Novák odchází na odpočinek, jmenování Jindřicha Pokorného
Pořádána byla školní slavnost na rozloučenou s řídícím učitelem Josefem Novákem, který dnem 31. srpna t.r. dán byl ku své žádosti na trvalý odpočinek. Slova se ujal náměstek obecního starosty František Tomek a vřelými slovy oznámil oslavenci, že jmenován jest za zásluhy, kterých si dobyl za 32 leté působení jako řídící učitel zdejší a jako člen obecního zastupitelstva čestným občanem Zlíchovským, při čemž podal mu skvostně vyzdobený pamětní spis. Pak promluvil k oslavenci nově ustanovený zat. řídící učitel Jindřich Pokorný, který pak podal oslavenci umělecky provedené písemné blahopřání s podpisy všech členů sboru.

19. duben 1907 – Jeho Veličenstvo císař Pán František Josef I. zavítal na hranice Smíchovsko-Zlíchovské
U vorového přístavu očekávalo žactvo všech tříd se sborem učitelským příjezd Jeho Veličenstva a rozestaveno na protější straně přístavu. Drůžičky, jichž bylo asi 80, stály u plotu zahrady vorového přístavu, kde podala žákyně V. třídy Marie Kubelková Jeho Veličenstvu skvostnou kytici. Pobočník J.V. odevzdal jí na památku jménem J.V. krásný zlatý náramek.

25. září 1908 – 1. leden 1909 Dočasná změna ve vedení školy
Jelikož řídící učitel Jindřich Pokorný vážně onemocněl, ustanoven dekretem c.k. okresní školní rady dosavadní abiturient učitelského ústavu p.Jaroslav Kratochvíl výpomocným učitelem při škole zdejší. Správu školy svěřila dočasně c.k. okres. škol. rada nejstaršímu členu sboru učitelského p. Františkovi Fischerovi dekretem č. 6942 . Řídící učitel p. Jaroslav Pokorný převzal zase správu školy dne 1.1.1909.

Školní rok 1909-10
V letošních prázdninách zavedena byla do školní budovy k potřebě školní i domácí voda a to do předsíně záchodu v přízemí, v 1. poschodí, do prádelny a do školní zahrady.

27. 8. 1914 – Vyhlášení mobilisace
Po vyhlášení mobilisace byla ve školních místnostech ubytována úřadovna c. a k. 23. pluku dělostřeleckého a skladiště výzbroje, obuvi a šatstva. V nynější II. třídě (v přízemí) se mobilisovaní oblékali; na stravě a noclehu byli v zdejších hostincích. Muži zde konali službu až do 10. ledna 1915.
Třída tato byla náležitě desinfikována, vymalována, nábytek byl umyt a třída připravena opět k vyučování.

Školní rok 1917-18
Z příčinou uhelné kalamity zastaveno bylo vyučování na škole zdejší dnem 17. prosince 1917 a potrvalo včetně do 27. ledna 1918.
Od 28. ledna t.r. zavedeno bylo střídavé vyučování ve třech školních místnostech. Od 15. dubna t.r. počalo opět pravidelné vyučování.

Důležité události dějinné - Školní rok 1918-19
Tři sta let je tomu, co samostatnost České říše byla na bojišti bělohorském zničena a český lid připoután proti své vůli k svazu cizích zemí.
Dne 28. října 1918 slavil náš národ největší svátek vzkříšení, osvobození. Trůny řítí se do tmy a na jejich místo vstupuje v bílé záři lidské právo a prohlášena republika československá. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti.

Školní rok 1921-22 Jan Fon a Měšťanská škola
Počátkem školního roku odešel na dovolenou řídící učitel Jindřich Pokorný a zástupcem jeho jmenován učitel Jan Fon, jakožto zastupující řídící učitel.
Od 1. ledna 1922 připojen byl Zlíchov a Hlubočepy ku Praze. Ohledně dozoru na školy zůstalo zatím při starém. Podána byla žádost za zřízení měšťanské školy na Zlíchově.

30. června 1923 – Jindřich Pokorný odchází na trvalý odpočinek
Týž byl dosazen na zdejší školu počátkem školního roku 1904-5 po pensionovaném říd. učiteli Josefu Novákovi. Působil tudíž na Zlíchově 19 roků. Poslední 2 léta měl zdravotní dovolenou. Byl vždy svědomitým učitelem a přesným u vedení správy školy. Kolegové, s nimiž zde působil, zachovali si jistě milou upomínku na pobyt ve škole zdejší- M.š. rada vyslovila mu uznání za dlouholetou úspěšnou práci školskou.

8 letá školní docházka
Dle nového zákona o docházce školy musí žáci navštěvovat školu plných osm roků. Mezi školním rokem se dítky ze školy propouštět nemohou. Úlevy v docházce školní nejsou přípustny.

1923-24 Schůze učitelů s rodiči
Aby styk rodiny se školou byl těsnější, zavedeny byly pravidelné čtvrtletní schůze učitelů s rodiči při součinnosti m.š. rady. Na těch projednávány byly všeobecné otázky zdravotní a vychovatelské a pak hovořeno jednotlivě s rodiči o jejich dítkách. Tyto schůze velmi prospěly škole i dětem. Učitelé poznali se navzájem s rodiči svých žáků a tito pak s jiným zájmem pohlíželi na školu. Během roku nebylo jediného rozporu s rodiči ve škole. Doma mluví se o škole s úctou, což má veliký vliv na chování a prospěch žactva.

1925-26 Zavedení elektrického světla a kanalizace do školy
Městská rada starala se svědomitě o stav školní budovy. Během vánočních prázdnin a začátkem ledna zavedeno bylo do celé budovy elektrické světlo. Do tříd dáno bylo po čtyřech osvětlovacích tělesech o výkonu každé n200 svíček; zařízení opravdu přepychové. Tím značně ulehčeno bylo vyučování a velmi tím poslouženo zraku žactva.
O prázdninách letošních provedena byla ve škole kanalizace a zřízeny splachovací záchody. Po stránce zdravotní učiněn tím opět veliký pokrok.

1926 - 1928 Žádost o novou budovu
… Umístění budovy při vzrůstajícím provozu po hlavní ulici je neudržitelné. Proto vyhlédla již městská školní rada vhodná místa na Slovance nebo pod Žvahovem, kde postaviti by se mohla budova pro školu měšťanskou, obecnou i mateřskou…
… Práce sboru učitelského směřující ku opatření nové budovy školní nebyla příslušnými činiteli dosti pochopena a podporována a vhodná místa stavební unikají…
… Dopravní ruch se rozmohl tou měrou, že nebezpečno dětem přecházeti ulici. Hluk tím vznikající znemožňuje otevření oken ve škole a vyučování velice trpí. Je už nejvyšší čas, aby postavena byla účelná budova školní na vhodném – klidném místě.
Kdy to bude?

1931-32 Místo pro stavbu školy
Na stálé naléhání správy školy a místní školní rady, aby opatřeno bylo vhodné místo pro stavbu školy obecné pro Zlíchov a měšťanské pro Zlíchov a Hlubočepy, konala se v lednu pochozí komise, která vybrala místo pro stavbu na Žvahově, majetek dědiců Tomkových. V druhé řadě uznáno pole pí. Helmichové vedle Dívčích Hradů. Protože nebylo s majiteli I. pozemku včas jednáno, bylo místo částečně rozprodáno a zastaveno. Letní cvičiště nabízené „Sokolem“ nebylo uznáno. V dohledné době nebude zde vhodného místa vůbec!

22. a 23. 6. 1934 Tisk o jubileu naší školy
„50 let školní budovy na Zlíchově“, Národní listy: článek redaktora Jošta
„Malé jubileum školy na Zlíchově“, A-Z: článek uč. L. Vojáčka

V Praze-Zlíchově vzpomenuli slavnostním večerem 50 let budovy obecné školy. Slavnost se konala za velké účasti občanů, většinou bývalých žáků, v sále Sokola. Řídící učitel J. F o n v slavnostní přednášce osvětlil historii školství zlíchovského po všech stránkách…

1934-35 Změna ve vedení správy školy
Dne 18. února 1935 dožil se řídící učitel zdejší školy Jan Fon 60ti let. Šedesátka jej zastihla v podivuhodné tělesné i duševní svěžesti, ale jsa si vědom své organizační povinnosti, kterou jako dlouholetý činovník zastával v učitelských organizacích, podal ihned žádost o přeložení na trvalý odpočinek a zároveň žádost o zdravotní dovolenou.
Tato byla mu od 26. února udělena a na jeho místo byl dne 4. března 1935 ustanoven zastupující řídící učitel Bohumil Pacovský, který se téhož dne ujal vedení správy školy.

1935 Rozloučení s řídícím učitelem Janem Fonem
… Jeho více než 25ti letá práce školní na Zlíchově dlouho nebude zapomenuta. Úspěšně zde vychoval 2 generace, straraje se vždy o jejich zdraví a zlepšení sociálních podmínek. Pomáhati sociálně slabým bylo jeho životním příkazem; proto přilnul k „Okresní péči o mládež v Praze XVI“, jejímž dlouholetým činovníkem a předsedou byl a nadále zůstává.
… Při odchodu z činné služby školní může být přesvědčen, že práce, kterou konal pro českou školu a peo českou věc národní, přinesla plodné ovoce a že všichni, kdož jej znají, přejí mu do dalších let mnoho zdraví a radosti z úspěchů v budoucím jeho podnikání.
Jméno řídícího učitele Jana Fona budiž čestně zapsáno v kronice naší školy!

1.července 1936 Bohumil Pacovský definitivním řídícím učitelem
Srpen 1936 Zánik obce Zlíchov
Zemský úřad v Praze výnosem z roku 1934 povolil přečíslování obytných budov v osadě Zlíchov – Hlubočepy na čísla popisná Hlubočepy. Vzhledem k tomuto povolení bylo nařízeno a také do konce srpna 1936 provedeno přečíslování všech domů na Zlíchově. Tím úředně mizí navždy jméno zdejší staré osady Zlíchov, známé již z.r. 1088 a zůstává po ní pouze jméno hlavní ulice zvané „Na Zlíchově“.

1937 Městská družina školní mládeže při zdejší škole
Sdružení rodičů a přátel zlíchovské školy dalo podnět ke zřízení „Městské družiny školní mládeže“ při zdejší škole. Do družiny se přihlásilo 30 dětí a dekretem rady hl.m. Prahy ze dne 30.X.37 byla družina povolena. Správkyní družiny jmenována pí. Vanda Klíčníková. Činnost družiny byla zahájena dne 18. listopadu za přítomnosti řídícího učitele, předsedy rodičovského sdružení a členů výboru.

1937/38 Přiškolení novostaveb
Městským školním výborem byly přiškoleny k zdejší škole ve šk. Roce 1937/38 tyto novostavby:
čp. 372 ul. Pod Habrovou
čp. 374 a 375 v ulici bezejmenné
čp. 378 ul. V násypu
čp. 379, 380, 381, 386 v ul. Na Žvahově
čp. 388 v ul. Nad pomníkem

14. září 1937 Úmrtí presidenta Osvoboditele
… V úterý dne 14. září 1937 letěla celým světem nejbolestnější zpráva, že v noci o třetí hodině, dvaceti devíti minutách ráno ztratila Československá republika svého nejzasloužilejšího občana, svého presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, který naplnil 87 let 6 měsíců a 7 dní svého života. …

podzim 1938 Smutné historické události pro náš stát
5. října vzdal se president Československé republiky dr. Edvard Beneš svého presidentského úřadu.
Tak ve zdejší škole úřední orgány CPO (civilní protiletecké ochrany) zabraly k své potřebě 2 místnosti, následkem čehož musilo být od 22. září do 4. října zavedeno v I. a II. Třídě střídavé vyučování.
Většina vyučovacích hodin v posledních týdnech měsíce září byla věnována k provádění častých cvičení protiletecké ochrany, zvláště nácviku rychlého vyklizení školní budovy a bezpečného úkrytu žactva…

1938 Posunutí počátku vyučování
Ministerstvo školství a národní osvěty nařídilo, aby počínaje dnem 27. září 1938 na všech národních školách ve Velké Praze se začínalo vyučování až od půl deváté. Jelikož konec vyučování zůstal nezměněn byly dopolední vyučovací hodiny jednotlivých předmětů redukovány na 45 minut.

1939 Čechy a Morava Protektorát Velkoněmecké říše
V polovině března nastal netušený obrat ve vývoji naší II. Republiky. Dne 15. března vstoupilo německé vojsko na celé státní naše území a 16. března 1939 vydán a podepsán byl na Hradě pražském výnos říšského kancléře Adolfa Hitlera v protektorátu Čechy a Morava.
- Kola dějin rozdrtila náš stát, který byl utvořen tak velikými obětmi dne 28. října 1918, ale nezkrušila náš národ. –

1939 Nová zařízení ve školní budově
V tomto školním roce byly umístěny v ředitelně elektrické hodiny, na které připojeno elektrické zvonění pro školní budovu. Hlavní dveře školní budovy byly opatřeny samozavíračem.

7. březen 1940 Ladislav Vojáček odveden
Dne 7. března před 12. hodinou polední se dostavili do školy členové „Říšské státní tajné policie“ a odvedli k vyšetřování zatímního učitele Ladislava Vojáčka. Ve vyšetřování byl do 22. března a dne 23. března nastoupil školní službu.

8. březen 1940 Podepsání slibu
Podle dekretu státního presidenta vykonali a podepsali všichni členové učitelského sboru dne 9. května 1940 tento slib:
„ Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce Protektorátu Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy Velkoněmecké říše k prospěchu Protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy Protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády plniti, zákony zachovávati a své úřední povinnosti svědomitě zastávati.“

25. července 1940 Nová úprava názvu a označení školy
Podle výnosu min. školství a národní osvěty byla provedena nová úprava v názvu a označení pražských národních škol v jazyku německo-českém. Název zdejší školy stanoven městským školským výborem v Praze oběžníkem č.231 ze dne 24. srpna 1940 takto:
„Volkschule in Prag XVI – Slichov – Obecná škola v Praze XVI – Zlíchově“
Podle výše uvedeného výnosu zavedena také německo-česká úřední razítka a všechny místnosti uvnitř školní budovy byly označeny německo-českými tabulkami.

23. září 1940 Prohlášení o arijském původu učitelstva
Na základě prováděcích pokynů k vládnímu nařízení č.136 Sb. v právním postavení židů ve veřejném životě pro obor zaměstnaneckého práva veřejných zaměstnanců, podle něhož nemohou býti židé učiteli na veřejných školách, podepsali všichni členové zdejšího učitelského sboru dne 23. září 1940 „Prohlášení“ o svém arijském původu.

31. března 1941 Bohumil Pacovský odchází na trvalý odpočinek
Jmenování Josefa Kornitzera

Dne 31. března 1941 ukončil na zdejší škole službu pan řídící učitel Bohumil Pacovský, byl přeložen na trvalý odpočinek.
Vedení správy školy ujal se dne 1. dubna 1941 nově jmenovaný zatím. řídící učitel Josef Kornitzer.

1941 Jednání o odprodeji části školního pozemku
Osvětový odbor hl. města Prahy vyzval správu školy, aby se vyjádřila o odprodeji části školního pozemku, který chce z části vyměniti a z části zakoupiti majitelka sousedního domu A. Flossová. Správa školy žádala, aby jí uvedená část zahrady byla zachována z těchto příčin:
Školní zahrada je již tak malá a terasovitá, kromě toho na onom pozemku nacházejí se schody, jedině spojující první, druhou a třetí terasu, takže by se musely postaviti nové schody, a dále, nacházejí se tam 4 hrušně a 2 švestky, čímž by byla zahrada ochuzena o 6 mladých, zdravých stromů.
Usneseno bylo po zavázání uchazečky o pozemek, vystaví-li na svůj náklad nové schody v druhé části zahrady, pronajmout pozemek na dobu 10ti let.

8. říjen 1941, Ladislav Vojáček
Matka kolegy Ladislava Vojáčka sdělila, že kolega byl zajištěn německými úřady jako činovník bývalého Sokola.
Měst. škol. výbor na základě výnosu č.II A-15007/12 z 29. září české zemské školní rady pro Čechy v Praze zprostil Ladislava Vojáčka, zatímního učitele při zdejší obecné škole, ze služeb na národních školách pražských dnem 30. září 1942.

29. listopad 1941, Vykonávání dozoru učitelstvem
Ukládá se, aby nejméně 15 minut před počátkem školního vyučování byl ve školní budově vykonáván učitelstvem náležitý dozor. V tomto dozoru nechť se na vícetřídních školách učitelé náležitě střídají podle usnesení učitelské konference. O tom, kdo, kde, po kterou dobu vykonával dozor a jaké závady byly zjistěny, buďte vedeny úřední záznamy, vlastnoručně dozírajícími učiteli podepsané. Správce školy se po skončení vyučování každodenně osobně přesvědčí jak ve všech učebnách, tak i na chodbách, schodištích a záchodech, zda-li nedošlo k nějakému závadnému projevu. Všichni učitelé a správcové škol jsou zodpovědni za to, aby šíření se závadných nápisů nebo letáků bylo zamezeno

19. říjen 1942 Zrušení Zemských školních rad
Nařízením ministerstva školství zrušují se zemské školní rady a jejich úkoly a příslušnost přecházejí na zemské úřady, kde se zřizuje zvláštní školské oddělení.

1943 Zřízení zvláštních tříd pro děti s vadami řeči a zraku
Na základě oběžníku z 1. února pořízen byl seznam žáků s vadami řečí a dětí slabozrakých, neb městský škol. výbor v dohodě s fysikátem hl. m. Prahy hodlá předložit hlavnímu školskému oddělení zemského presidenta v Čechách návrh, aby od počátku školního roku 1943-44 bylo zřízeno po jedné třídě zatímní pro děti s vadami řeči a pro děti slabozraké.

9.října 1943 Délka vyučovacích hodin 50 minut
Na obecných školách zavádí se s okamžitou platností zásadně hodina o 50 minutách skutečného vyučování. Počíná tudíž první vyučovací hodina dopoledne o 8. hodině ráno a první hodina odpoledne o 14. hodině.

3.listopadu 1943 Druhá třída výdejnou potravinových lístků
Ministerstvo hospodářství a práce provádí sběr textilií. V naší školní budově byla umístěna sběrna. Byla zabrána pro ten účel v přízemí budovy místnost druhé třídy, jelikož pracovna je zabrána od 3.XI. výdejnou potravinových lístků.

16. listopadu 1943 Zrušení místní školní rady, rozhodují obce
Nařízením ministra školství o místní školské správě, místní školní rady a místní školní výbory se zrušují. Úkoly a příslušnost zrušených školních rad přecházejí na starostu oné obce, která byla sídlem školní rady.

1944 Telefon ve škole
Od 1. listopadu 1944 zaveden je do školy, hlavně pro potřeby PO a výdejny potravinové komise, telefon, který je umístěn v ředitelně školy. Sehnati druhý zvonek od telefónu na síň a nebo ke školníkovi je válečná potíž. Telefon má číslo 402-78.

listopad 1944 Výzva o pracovním nasazení - Vznik denních útulků
Ve věstníku MŠ jest výzva ministerstva školství a osvěty E. Moravce k českému učitelstvu o pracovním nasazení českého učitelstva.
Většinu Městských družin převzal od Osvět hl.m. Prahy Ústřední sociální úřad a udělal z nich Útulky. Jsou zřízeny pro mládež, jejichž rodiče jsou totálně nasazeni ve válečném průmyslu. I naše Městská družina je přeměněna na Denní útulek.

1945 Národní revoluce
5. května - V osudový den 5.5. mnoho Pražanů nezasedlo ke svému obědu. Překotné zprávy letěly od úst k ústům. „Německo kapitulovalo.“ Radio vyhrávalo české písně a pochody, vyvěšovaly se naše prapory a vlajky, přelepovaly a vyškrabávaly německé nápisy. Ulice naplňovaly se obzvláštním ruchem a chvatem.
Dávno před revolucí navázal Zlíchov spojení s ilegálním hnutím na Smíchově, jehož předsedou byl plk. Arnošt Tachovský a voj. velitel Ladislav Večeřa. Stanoviště pro Národní výbor na Zlíchově byla zvolena Obecná škola. Ustanovený výbor, s předsedou Josefem Vlkem, obsadili ředitelnu školy a zařizovali další. …
6. května - Večer 5.5. byla po jednání s Frankem zastavena veškerá palba v Praze, ale již ve 2 hodiny ráno v noci dne 6. května rozhlas oznamoval, že Němci porušili slovo a postupují na Prahu od Benešova a Berouna. Zlíchov stává se pevností, neboť smíchovští nádražáci staví z poškozených lokomotiv barikádu u Zlíchovského Lihovaru.
7. května - V pondělí 7.5. přepravili se Němci přes Vltavu od Bráníka a Modřan na levý břeh. Zbytek dne potom vyplněn byl jen přestřelkou mezi pravým a levým břehem. Noc se blížila, boje nepřestávaly a požáry nad Prahou ozařovaly oblohu a rozhlas volal o pomoc cizinu.
8. května - Předseda národního výboru dal rozkaz, aby evakuoval Barrandov, Žvahov, Zlíchov. Občanstvo utíkalo v dlouhých smutných proudech. Němci v poledne pronikli až do prostoru ke kostelíčku. K večeru zmocnili se Slovanky a znovu Žvahova ještě s většími silami než předtím…S tmou přibývá i palby a je viděti v Praze plno nových ohňů. Je vidět hořet Staroměstskou radnici…
9. května - Po půlnoci přichází zpráva, že slavná Rudá armáda přijíždí Praze ku pomoci. Němci se rychle stahují ze svých pozic a prchají z některých částí Prahy. …Ale odpor na Zlíchově naproti tomu stále zesiluje. Zatím co již jiné pražské čtvrti jásaly nad svým osvobozením, Zlíchov stále tvrdě bojoval. Až teprve po 19. hodině večer přijely ruské obrněné vozy a 8 našich lehkých pancéřů, které boj během noci vítězně ukončily.

1945 Kde se bojuje, tam teče i krev
I té bylo na Zlíchově mnoho. Polní lazaret, zřízený ve škole, vedený panem dr. Dvořáčkem a 4 sestrami, by mohl mnoho vyprávět; vždyť obětí na životech bylo 169, z nichž na zdejší hřbitov bylo v pátek dne 11. května pochováno 60 obětí, což je jistě výmluvným svědkem o prudkosti bojů. O prudkosti bojů svědčí i škody na budovách jak na Zlíchově, tak jmenovitě na Žvahově.

červen 1945 Návrh na zabrání vily č. 206
Při první schůzi Rodičovského sdružení zdejší školy dala správa školy návrh, aby RS vzalo za svou věc vystěhování městské družiny ze školní budovy do zabrané vily; podobně by se i stalo s městskou pobočkou knihovny. SR se tohoto podnětu ujalo, ale narazilo se na určité potíže, a později se ukázalo, že ve vile má býti zřízena mateřská školka a jesle městem Prahou. RS vyvíjí akci s kulturními a tělovýchovnými spolky na Zlíchově a Hlubočepích pro stavbu nové školní budovy pro obecnou i měšťanskou školu.

listopad 1945 Otevření mateřské školy a jeslí
Dne 18. listopadu bylo po 10. hodině dopolední zahájeno slavnostní otevření mateřské školy a jeslí na Zlíchově Obvodní radou v Praze – Smíchově v zajištěné vile po Němci, č.p. 206.

1946 Pětidenní vyučovací týden na školách
Podle výnosu z 23.1.46 zaveden je od pololetí letošního roku na škole pětidenní vyučovací týden. Vyučuje se v pondělí až v pátek každý den dopoledne a v pondělí a v pátek též odpoledne, aby se vyučily všechny hodiny stanovené rozvrhem.

1947 Poradna pro duševní výchovu dětí
Ministerstvo zdravotnictví zahájilo provoz poradny pro duševní výchovu dětí a mládeže při 1. dětské klinice profesora Dr. Švejcara. Poradna je určena pro děti věku předškolního i školního. Má za účel raditi rodičům, popřípadě škole, jak vychovávat děti, které činí z jakýchkoliv důvodů výchovné potíže.

25. května 1947 Odhalení pomníku padlým v revoluci
Na Hod boží velikonoční byl v 10 hodin dopoledne odhalen pomník obětem padlým v květnové revoluci na Zlíchově. Pomník postaven je v parčíku proti škole. Je to kamenná podélná veliká deska. Po příčné straně z jihu stojí kamenný žlab na květiny. K pomníku se od vozovky přichází po devíti schodech.

1947-48 Školní kuchyně
Správa školy žádá o zařízení školní kuchyně, protože se o obědy hlásí přes 60 dětí zaměstnaných matek na polední stravování. Než by byla postavena řádná kuchyně, není námitek pro prozatímní postavení a zařízení kuchyně v síňce bývalého bytu říd. učitele.

1948 Logopedický ústav
Zdravotní úřad a osvět odb. hl. m. Prahy zřídil Logopedický ústav, který vyšetřuje závadné děti; pro koktavé zřídil školu v Holešovicích, pro nedoslýchavé školu v Karlíně.

21.dubna 1948 Jednotné školství. Zákon
Ústav Národní shromáždění schválilo vládní návrh zákona o základní úpravě jednotného školství.
Školský zákon je dílo, které spolu s ústavou a dalšími zákony, klade pevné základy lidově demokratickému řádu republiky.

1949 Kuchyně
Brigádnicky postavená školní kuchyně začala vyvářet až od října, protože darovaný sporák musel být nahražen novým sporákem.

1951 Školní a zkušební řád
Konečně jsme se dočkali nového školního a zkušebního řádu. Min. škol. věd a umění vydává školní řád pro žáky jednostné školy, který obsahuje úvod a pravidla chování pro žáky škol I. a II. st., zvláštní předpisy pro žáky škol I. a II. st. a zvláštní předpisy pro žáky škol III.
Dnem 1. února 51 vstoupil v platnost. Jeho potřeba byla již dlouho pociťována. Nový řád staví na první místo povinnost:“Učit se, umět“.

25. ledna 1951 Pionýr
Na škole proběhla první ustavující schůze pionýrů. Oddíl dostal číslo 544. Celkem se přihlásilo 58 dětí.

1951 Žádost o přidělení uvolněné fary
žádost byla podána s odůvodněním, že v příštím školním roce přibude další pobočka na škole. Z plánu ale sešlo a škola bude mít více střídavých tříd a kabinet nadále umístěn v nevhodné místnosti.

1952 Konec školního roku
Školní budova nevyhovuje dnešnímu stavu dětí a novému způsobu výchovy i vyučování. Zamořena byla v pravém slova smyslu infekčními chorobami všeho druhu. Naše SRPŠ vydatně nám pomáhalo k odstranění všech potíží, vše se vleklo do nekonečna.

1953 Nový školský zákon
Národní shromáždění republiky ČSR usneslo se na novém školském zákoně. Je to zákon ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělání učitelů.

31. srpna 1953 Ukončení vedení školy Josefem Kornitzerem
Josef Kornitzer zůstává na škole jako učitel.

září 1953 Nově ustanovená ředitelka školy Zdenka Čechová
Dnem 1. září ujímá se vedení školy s. ředitelka Zdenka Čechová-Jelínková, ředitelka ze školy na Santošce.

1955 Zdenka Hellerová ředitelkou školy
Na školu byla nově ustanovena ředitelka Zdenka Hellerová. Ze starého sboru zůstávají: Josef Kornitzer, Marta Holečková, Zdenka Kosová a Věra Kudláčková.

1955 Péče o zlepšení výuky a výchovy
1. Všichni členové sboru i nestraníci se zapojili do individuálního studia
2. Všichni energicky zavedeme boj proti propadání. Budeme k dětem přistupovat individuálně. Pro slabší žáky zavádíme doučovací skupiny nebo individuální doučování.
3. Věnujeme větší péči polytechnické výchově. Důsledně uskutečníme názorné vyučování ve všech předmětech, při vyučování přírodním vědám zavedeme praktické práce v koutku živé přírody nebo na školní zahradě.
4. Zájem rodiny o socialistickou výchovu mládeže hledíme zvýšit pedagogickou propagandou při schůzkách SRPŠ.
5. Pro zlepšení práce PO jsme zřídili klubovnu.
6. Pro zlepšení tělesné výchovy mládeži zřídili jsme ŠTJ a rytmický kroužek.
7. Zvýšíme péči o mravní a estetickou výchovu dětí.
8. Zlepšíme vlasteneckou výchovu mládeže.

1956 Zdenka Hellerová odchází do pense
Ředitelka s. Z. Kellerová odchází dnem 1. září 1956 pro svůj zdravotní stav do pense a přeje škole, nové s. ředitelce i celému učitelskému sboru mnoho zdaru v práci v příštích letech.

1. září 1956 Reorganisace školy
Dnem 1. září přestane být naše škola školou samostatnou a bude připojena ke 112 osmiletce na Žvahově, která zároveň bude přeměněna v 11letou střední školu.

1961 ZDŠI – Dobromila Laciaková ředitelkou nového typu školy
Základní devítiletá škola internátní vznikla jako samostatný celek 1. září 1961. Je to jediná škola tohoto typu v Praze. Navštěvují ji žáci z okolí a 40-45 žáků bydlících trvale po celý týden v žákovském domově na Perbutově. Bylo utvořeno 5 tříd s celodenní péčí a 2 třídy, v nichž bylo zavedeno střídavé vyučování.
ZDŠI jsou zařízení nového, kvalitativně vyššího typu, která zajišťují, se souhlasem rodičů, všechny podmínky všestranné výchovy a vzdělání mládeže pro komunistickou společnost. Jsou jednou z nejúčinnějších forem posilování vlivu státu a společnosti na výchovu mládeže.

1962 Počty zaměstnanců
Společně se vznikem nového typu školského zařízení došlo i ke značnému nárůstu v počtech zaměstnanců školy. učitelé – 13, vychovatelky – 4, administrativní zaměstnanci – 2, kuchařky – 4, správní zaměstnanci – 6. Celkem: 29 zaměstnanců.

1963 Beseda s básníkem Františkem Hrubínem
6. března čekáme vzácnou návštěvu. Přijde mezi nás básník František Hrubín. Těšíme se na toto setkání. Známe mnoho veršů. Jsou psané pro nás, pro děti a proto jsou nám blízké.
– S díky za hezké uvítání František Hrubín
(Z besedy vznikl film „Setkání s básníkem“, který natočila Česká televize pro čtrnáctideník Vlaštovka.)

Prosinec 1963 Časopis Vlasta vydává článek „Tam na konečné“
… Škola je už hodně stará, je jí už devadesát, je také malá, takže se v ní učí něco přes dvě stě dětí od 1. do 5. třídy. … Zlíchovská škola je nejen internátní, je i školou s celodenní péčí. …Maminka desetileté dívky, která je ve zlíchovském internátě už čtyři roky velmi oceňuje, že vůbec takový internát existuje, a velmi si váží všeho, co právě zlíchovský internát dětem dává. Říká, že život dětí je tu dobře organizovaný a vyvíjejí se tu dobře nejen tělesně i psychicky, ale také morálně a citově.

1965 Rekonvalescentní třída
V druhém pololetí byla zřízena třída pro rekonvalescentní žáky. Jsou zde zařazeny děti z některých smíchovských škol, které byly dlouhodobě nemocné a měly vážné nemoci. Práce v těchto třídách je náročná. Třídní učitelkou byla stanovena s. Zelenková, vychovatelkou je s. Farová.

Školní rok 1965-66 Karel Bednář nastupujícím ředitelem
Hlavním úkolem bylo zavedení poloodborného vyučování ve výchovných předmětech. Příprava školního roku po odchodu s.ř. Laciakové byla provedena až koncem srpna.

1966 Škola v přírodě – Jetřichovice
Pobyt ve škole v přírodě dětem velmi prospěl, zejména po stránce zdravotní.

1967 Rekonvalescentní třídy
Výzkum v rekonvalescentních třídách doznává v tomto školním roce stagnace. Nedochází k výměně žáků, zůstávají – pokračují staří žáci, takže třídy neplní poslání.

1968 – 69 Zrušení rekonvalescentních tříd
V tomto školním roce měla škola osm tříd. Tří třídy byly pro rekonvalescentní děti. Někteří žáci byli v rekonvalescentních třídách místo stanovené doby 6 měsíců i několik roků. Tyto třídy byly na návrh školní lékařky, protože již neplnily stanovený úkol, koncem školního roku zrušeny.

1970 Vlasta Procházková ve vedení školy
Po soudruhovi Karlu Bednářovi, který odešel do důchodu převzala vedení školy Vlasta Procházková, dosavadní zástupkyně ředitele na ZDŠ v Praze 5 Vltavská ul.

1970 Závazek k 50. výročí založení KSČ
1. Ředitelka školy zajistí svým vlivem ideovou jednotu ve výchovném působení učitelského kolektivu.
2. ZV ROH se pokusí navázat družbu učitelů s učiteli NDR vzájemným dopisováním.
3. Uspořádáme besedu se zakládajícím nebo starým členem KSČ
4. Navážeme kontakt se stranickou organizací KSČ na Zlíchově
5. Uspořádáme důstojnou oslavu k 50. výročí založení KSČ.
6. Čtvrtá a pátá třída bude pečovat o památník padlých proti škole.
7. Ve vlastivědném učivu budou děti poznávat revoluční tradice Prahy. Návštěva muzea K. Gottwalda a V.I. Lenina.
8. Brigádnická pomoc při úpravě travnatého hřiště u internátu.
9. Zapojení všech dětí do sběrové soutěže.
10.Upraví se a uspořádají sbírky kabinetů.
11. Ředitelka školy navštíví s dětmi představení v Národním divadle.
12.Tento společný závazek bude doplněn individuálními závazky dle vlastní iniciativy.

září 1970 - 71
- předsedkyní SRPŠ byla zvolena akademická malířka Alena Ladová
- zřízení 2 rekonvalescentních tříd

1972 - 73 Hlavní cíle práce
Jako hlavní cíl celé naší práce bylo zkvalitněním vyučovacího procesu zabránit propadávání žáků. Vodítkem celého školního roku se nám stalo heslo J.A. Komenského: „Dobrý učitel je ten, který se opravdu snaží být tím, čím se nazývá. Práci nebude konat jen pro jméno, nýbrž opravdově pro dobrý a trvalý prospěch žáků.“

1973 Neutěšená situace v rekonvalescentní třídě
Vyučující nevidí v této třídě se dvěma postupnými ročníky výsledky svého snažení. Odmítají v této třídě pracovat. Někteří žáci jsou v této třídě již 3 roky a řada jich patří spíše do psychiatrické léčebny.

1974 Generální oprava vodovodního zařízení
V lednu 1974 došlo k citelnému narušení celé naší práce. Podle volebního plánu začala na škole generální oprava vodovodního potrubí a tím jsme byli nuceni školu vyklidit a od 8. ledna 74 umístit děti v klubovnách školní družiny. V tomto provizoriu jsme museli zůstat až do konce školního roku.

1976 Uctění památky V.I. Lenina (Ohníček)
Památku V.I. Lenina uctili chlapci a děvčata z pionýrské skupiny při ZDŠ Internátní, Praha 5 – Zlíchov. Rozhodli se připravit slavnostní pionýrský slib přímo v prostorách Leninova muzea. Osmadvacet slibujících pionýrů, obklopených atmosférou památek na Leninův život a jeho odkaz, prožívalo tuto slavnostní chvíli se vzrušením…. Neplánovaný závěr celé slavnostní chvíle udělala přítomná sovětská delegace, která pionýry srdečně pozdravila a obdarovala je odznaky.

březen 1977
Uzavření internátu – vznik Zvláštní školy – Vlasta Procházková odchází do důchodu

V březnu 1977 Odbor školství a kultury oznámil vedení školy a výboru SRPŠ, že od 1.9. 1977 se internát uzavírá, protože budova se bude nacházet v těsné blízkosti staveniště přemostění Braníka s Barrandovem. V důsledku toho dojde i ke snížení stavu dětí v ZDŠ Na Zlíchově 19 a proto ve staré škole se zruší ZDŠ a v budově vznikne Zvláštní škola. Žáci dosavadní devítiletky se všemi vyučujícími v aktivní službě přecházejí na ZDŠ Žvahov.
Dosavadní ředitelka odchází do důchodu.
 
Tento web zpracovává pouze technické cookies. vyrobil Jan Hořínek, 2008-2022