Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Informace o občanském sdružení Empatik

 
« zpět
Informace o občanském sdružení EmpatikDovolujeme si touto cestou informovat o zrušení stránek www.empatik.cz. Informace o občanském sdružení EMPATIK najdete již brzy na internetových stránkách naší školy.

Historie občanského sdružení EMPATIK sahá do roku 2004. Sdružení vzniklo na základně zkušeností v té době již ověřeného a fungujícího projektu z roku 1993, který byl realizován ve Speciální základní škole pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování Na Zlíchově 19, Praha 5. Členy občanského sdružení jsou pedagogové a odborní pracovníci školy.

Za podpory Evropské unie a Jednotného programového dokumentu Cíl 3 hl.m. Prahy začal od 1.9.2005 Empatik realizovat projekt „Nácvik sociálních dovedností u dětí se specifickými poruchami chování s dopadem na profesní orientaci“ (Projekt sociální dovednosti).

Cílem projektu je zlepšit sociální dovednosti dětí se specifickými poruchami chování tak, aby byly schopny:

 • dokončit základní školu
 • akceptovat správné modely chování a řídit se podle nich
 • chovat se adekvátně ve stresové situaci
 • integrovat se do společnosti
 • integrovat se do středního stupně škol

  Je třeba stanovit míru jejich aktuálních rozumových schopností a v souvislosti s tím pomoci najít odpovídající střední školu, popř. následně povolání, které by reflektovalo jejich talent a reálné schopnosti, a kde by jejich případná přetrvávající porucha chování nebyla diskriminujícím faktorem.

  Výše uvedené se pokusíme docílit tím, že ve Speciální základní škole na Zlíchově budeme postupně vyučovat všechny děti předmětu sociální dovednosti s využitím přeložených a upravených učebnic Path Program a v souladu s posledními známými vědeckými poznatky. Dosáhneme tak korekce chování dětí tak, aby byly schopny se plně integrovat do společnosti a najít odpovídající pracovní uplatnění.

 • Poskytnout pedagogům, pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden a rodičům dětí z běžných ZŠ, u kterých se projevuje těžší forma SPCH a z kapacitních důvodů nemohou být zařazeny do SZŠ podporu, která zahrne vstupní vyšetření dítěte, identifikaci jeho problému, doporučení výchovná i pedagogická. U omezeného počtu dětí (3 skupiny po 6 dětech) poskytnout odpolední terapii v rozsahu 1x2 hodiny týdně.

 • Vyškolit dostatečný počet pedagogů pro zabezpečení výuky předmětu sociální dovednosti ve SZŠ na Zlíchově
  a proškolit pedagogy z ostatních ZŠ, aby v případě, že budou mít ve třídě dítě s SPCH, které z kapacitních důvodů nebude moci být zařazeno do SZŠ na Zlíchově, byli schopni dítě zvládnout, či rozpoznat u dítěte příznaky SPCH a následně zajistit jeho vyšetření a přesnou identifikaci problému.
 •  
    vyrobil Jan Hořínek, 2008-2018