Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Informace k zápisu do 1. třídy školní rok 2021/2022

 
« zpět
Ředitelka Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 19, 1152 00 Praha 5, stanovuje v souladu se školským zákonem (§ 36 ods. 4) termín pro podávání žádostí o přijetí k povinné školní docházce základního vzdělávání na období od 1.4. do 30.4. 2021 do 12,00 hodin. Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude zápis do 1. třídy probíhat následujícím způsobem:
Žádost lze podat prostřednictvím:
• Datové schránky školy (k3fxpag)
• E-mailem s elektronickým podpisem (speczs@volny.cz)
• Poštou
• Do schránky na budově školy Na Zlíchově 19, 152 00 Praha 5
• Osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě na tel. 251 550 192

Aktuální tiskopisy - žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče jsou k dispozici v sekci dokumenty. Dále je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
V odůvodněných případech je možné si uvedené tiskopisy vyzvednout v kanceláři hlavní budovy školy na základě telefonické domluvy.
Po zaslání řádně vyplněného tiskopisu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zpět do školy Vám bude prostřednictvím emailu nebo telefonu sděleno registrační číslo, pod kterým ředitelka školy uveřejní výsledky zápisu do první třídy.
Výsledky zápisu budou zveřejněny po jeho ukončení pod registračními čísly (ne jmény dětí) na webových stránkách školy a u vstupu do hlavní budovy školy.
Kontakt pro případné další informace nebo osobní konzultaci rodičů:
Mgr. Veronika Kortová, zástupkyně ředitelky školy, tel. 739 452 723,
e-mail: veronika.kortova@speczs.cz


Důležitá informace:
Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění školní docházky v naší škole. Údaje budou zpracovávány pouze školou jako správcem osobních údajů a bez souhlasu zákonných zástupců nebudou dále předávány. Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

PhDr. Helena Hainová
ředitelka školy


V Praze dne 15. 3. 2021
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2018